Warunki przyjęcia

Osoba zainteresowana zamieszkaniem w naszym Domu składa pisemny wniosek o wydanie skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty. Na ich podstawie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach wydaje decyzję o umieszczeniu w naszym Domu.

Zgodnie z umową zawartą ze Starostą Gliwickim posiadamy 80 miejsc dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast 20 miejsc przeznaczonych jest dla osób, które zawrą umowę cywilno-prawną z Domem. Wówczas osoby te przedstawiają niezbędną dokumentację medyczną i na jej podstawie, po zaopiniowaniu przez lekarza dyrektor Domu podejmuje decyzję o przyjęciu.

Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z nami.