Strona główna

Wiśnicze, ul. Wiejska 42 A, 44-187 Wielowieś,
tel. (032) 233 61 78,

główne wejście,                          

 

Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach

przeznaczony jest dla 100 osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki.
Zapewniamy im odpowiednie warunki bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

Na mocy umowy zawartej z Starostą Gliwickim posiadamy 80 miejsc dla osób skierowanych decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Istnieje też możliwość przyjęcia mieszkańców na mocy umowy cywilno- prawnej, po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu i po zaopiniowaniu przez lekarza.

Dom znajduje się w małej wiosce w gminie Wielowieś, otoczony jest ogrodem z ławkami i altaną. Spełnia wymogi standaryzacyjne obowiązujące w domach pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dom dysponuje pokojami jedno i dwuosobowymi. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych. Daje to możliwość zwiększania aktywności osób starszych.  Każdy mieszkaniec domu objęty jest opieką, której zakres i rodzaj wynika z indywidualnej potrzeby mieszkańca. Mieszkańcy Domu objęci są opieką zdrowotną w ramach POZ świadczoną przez lekarza specjalistę geriatrii a w razie potrzeby pielęgniarską opieką długoterminową.

Wykwalifikowany personel pomaga mieszkańcom w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego oraz w załatwianiu wszelkich spraw związanych z pobytem w naszym Domu.

Do dyspozycji mieszkańców jest sala rehabilitacyjna wyposażona w odpowiedni sprzęt oraz urządzenia, w której wykonywane są zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne.

Oferujemy naszym mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności (Rada Mieszkańców), utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem. Dom umożliwia mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych i duchowych zgodnych z wyznaniem. Do stałej dyspozycji jest Kaplica, w której swą posługę pełni wyznaczony Kapelan Domu. Wszyscy mogą korzystać z Mszy Św., nabożeństw, rekolekcji.

Jednym z kierunków rozwoju działalności jest promocja aktywności osób starszych oraz budowanie więzi między pokoleniami. Jest on w naszym Domu jednym z czynników rehabilitacji psychicznej i społecznej i ma na celu włączenie mieszkańców w normalny nurt życia domu i społeczeństwa. Dbamy o integrację z lokalną społecznością a także o poczucie przynależności mieszkańca do Gminy Wielowieś.

Dostosowujemy nasz program działań do potrzeb starzejącego się lokalnego społeczeństwa. Są to określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, zajęć integracyjnych dostosowanych do możliwości i zainteresowań mieszkańców.

Celem tych zajęć jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności i przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym.  Istotą terapii w naszym Domu jest budowanie więzi między pokoleniami i wzajemne uczenie się od siebie. W temacie Edukacja otrzymaliśmy wyróżnienie w ramach konkursu Wojewody Śląskiego ,,Śląskie na 5”.

W ramach terapii odbywają się również różne formy zajęć: arteterapii, biblioterapii, silvoterapii, muzykoterapii, terapii przyłóżkowej itd.

Drama – warsztaty małych form scenicznych.

Schola – integracyjny zespół wokalny

Klub Seniora – spotkania kulinarne, literackie, filmowe, katechetyczne imprezy okolicznościowe.

Za działalność powyższych form otrzymaliśmy liczne dyplomy i podziękowania.

Działalność terapeutyczna oparta jest na współdziałaniu z lokalnymi placówkami kulturalnooświatowymi:

szkoły, domy kultury, instytucje parafialne, gdzie znaczną rolę odgrywa idea wolontariatu.

Wolontariuszem może zostać każdy kto spełnia określone warunki i predyspozycje psychofizyczne oraz podpisze porozumienie z naszym domem.

 

Adres: Dom Pomocy społecznej Caritas Diecezji Gliwickiej   ul. Wiejska 42a   44-187 Wiśnicze

mail kontaktowy    wisnicze@poczta.onet.pl

tel  (32) 233-61-78     (32) 233- 62-06