Usługi

Każdy mieszkaniec domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja.

Plan wspierania oprócz usług w zakresie potrzeb bytowych i opiekuńczych zawiera również usługi wspomagające tj. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności (Rada Mieszkańców), utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem. Plan zawiera również umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych, kulturalnych i duchowych zgodnych z wyznaniem.