Misja

Misją naszego Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej.

Jednym z kierunków rozwoju działalności jest promocja aktywności osób starszych oraz budowanie więzi między pokoleniami. Jest on w naszym Domu jednym z czynników rehabilitacji psychicznej i społecznej i ma na celu włączenie mieszkańców w normalny nurt życia domu i społeczeństwa. Dbamy o integrację z lokalną społecznością a także o poczucie przynależności mieszkańca do Gminy Wielowieś. Dostosowujemy nasz program działań do potrzeb starzejącego się lokalnego społeczeństwa. Są to pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, zajęć integracyjnych dostosowanych do możliwości i zainteresowań mieszkańców.